top of page

Първи доклади на БИФ за България по проекта SpinITПрез първите месеци на проекта SpinIT Български икономически форум като териториален партньор участва в написването на два документа, по предварително зададена структура и съдържание. Те са част от първата специфична цел на проекта – Транснационално сътрудничество за повишаване на предприемачеството, умения и изграждане на капацитет, свързани с интелигентната специализация.


Първият е Доклад за добри практики в България по изпълнението на Дейност 1.2. Инициатива за споделяне на опит и сравнителен анализ. Заедно с докладите на другите териториални партньори в проекта ще бъде разработен каталог с добри практики в областта на интелигентната специализация, Индустрия 4.0 и информационните технологии, който ще даде възможност на партньорите лесно да идентифицират, възприемат и адаптират подходящи практики в рамките на собствения си контекст. Очакванията са по-тясното сътрудничество и обменът на знания да се превърнат в движещи сили зад бъдещи инициативи.


Сред споделените добри практики от България са:

•   Дигитална мрежа за синя икономика и насърчаване на иновациите (DBAN);

•   Развитие на електронни административни услуги (eGovernment)

•   Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0


Вторият документ представлява оперативен анализ по отношение на цифровизация, Индустрия 4.0, ИТ и инфраструктура и капацитет на заинтересованите страни в България. Той е в изпълнение на Дейност 1.1 Оценка и привеждане в съответствие с дигитализацията и включва:

•        цялостен преглед на стратегическите цели на България във връзка с екосистемата за интелигентна специализация и цифрови иновации в контекста на Дунавския регион;

•        оценка на съществуващата управленска рамка и процесите на вземане на решения в България, относно интелигентната специализация и цифровите иновации;

•        оценка на инструментите, свързани с политиките за интелигентна специализация и дигитални иновации в България;

•        териториален анализ за оценка на състоянието на интелигентната специализация и дигиталните иновации в България;

•        идентифициране на заинтересовани страни.


Предоставените от партньорските организации оперативни анализи ще улеснят структурирания подход при оценката и адаптирането на дейностите за подобряване на развитието на ИТ сектора, практиките на Индустрия 4.0 и ИТ междусекторното сътрудничество в Дунавския регион.


10.04.2024 г.


Commentaires


bottom of page