top of page
! За средни фирми !
Кандидатствайте бързо и успешно за 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
за вашия бизнес
в размер от 30 000 до 150 000лв.
 
 
Екипът на Български икономически форум ще ви помогне:
- с безплатен анализ и преценка за това дали сте допустими за тази помощ
- подготовка и подаване на проекта
- управление и отчитане на проекта
 
Стъпки:
Първа стъпка: запознайте се с отговорите на въпроса "Какво трябва да знаете?"
Втора стъпка: изтеглете въпросника, който сме подготвили за вас
Трета стъпка: попълнете Въпросника и ни го изпратете заедно с посочените документи на посочения адрес
Четвърта стъпка: след първоначална оценка, нашият екип ще се свърже с вас за обсъждане и подготовка на проекта.
Първа стъпка: Какво трябва да знаете?

1. Управляващ орган:  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (т.е - Министерство на икономиката)

 

2. Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.077

„Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

3. Бюджет на схемата: 200 млн. лв. общо

4. Размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за 1 проект:

 • Минимален размер: 30 000 лв.

 • Mаксимален размер: 150 000 лв.

 

5.  Как се определя размерът на помощта?

Безвъзмездната помощ може да бъде в максимален размер на 5 % от оборота на фирмата за 2019 г.

Ако решите може да кандидатствате и за по-малко, но не по-малко от 30 000лв.

Примери:

- при оборот от 1 млн. лв. - максимумът е 50 000 лв., минимумът е 30 000лв.

- при оборот от 2 млн. лв. - максимумът е 100 000 лв., минимумът е 30 000лв.

- при оборот от 3 млн. лв. - максимумът е 150 000 лв., минимумът е 30 000лв.

- при оборот над 3 млн. лв. - максимумът е 150 000 лв., минимумът 30 000лв.

6. Финансиране:  100% грант (безвъзмездно)

7. Максимален срок за изпълнение: 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

8. Допустими кандидати:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

 • Кандидати, които се считат за средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (т.е. с персонал между 50 и 249 лица или с персонал между 10 и 49 лица, но с годишен оборот между 19 500 000 и 97 500 000 лв. и/или стойност на активите между  19 500 000  и 84 000 000 лв.)

 • Kандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност

 • Кандидати с реализиран оборот за 2019 г. равен на / или надвишаващ  1 млн. лв.

 • Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

 • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не трябва да е в затруднено положение.

Забележка: Екипът на Български икономически форум ще ви помогне за обяснението на тези изисквания
9. Кой не е допустим? Важно!

- Няма да се предоставя финансиране на кандидати, които:

 • Имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или към общината повече от 1 % от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв. Ако такива бъдат установени, те следва да бъдат покрити в срок от 3 календарни дни от установяването им;

 • Чиито представляващи лица (заедно и/или поотделно) са осъждани.

- Не са допустими кандидати, чиято основна дейност попада в следните кодове на икономическа дейност: 

 • икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 5);

 • дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

 • икономическа дейност, която съгласно КИД 2008  попада в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84 и 10.91) и код 11 „Производство на напитки” (11.2, 11.3 и 11.06);

 • икономическа дейност в сектор рибарство и аквакултури, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013;

 • икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“) или в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.

 
Забележка: Екипът на Български икономически форум ще ви помогне за обяснението на тези и други допълнителни изисквания и изключения
 

10. Допустими дейности по проекта:

 Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

11. Допустими разходи:

 Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

 • Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;

 • Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

 • Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по трудови договори, които са сключени преди 01.07.2020 г.

 • За да са допустими разходите за възнаграждения същите следва да са до размера на трудовото правоотношение към 01.07.2020 г.

 

ВАЖНО:

 • Разходите трябва да бъдат извършени след 1 февруари 2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта;

 • За предприятията, които ще предявят разходи за персонал, броят на заетите лица за месеца на приключване изпълнението на проекта трябва да бъде минимум равен на броя на заетите лица за месеца, предхождащ месеца на сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна помощ;


12. Начин на подаване на проектното предложение:
 • Извършва се изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 

 • Проектите се подават единствено посредством валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден на името на лице с право да представлява кандидата (напр. управителя) или на упълномощено лице.

 

13. Начин на изплащане на помощта:

 • Авансово, на база банкова гаранция за размера на аванса

 • Окончателно, след предоставен и одобрен технически и финансов отчет.

 

14. Срок за подаване проектите: до 16:30 часа на 24 август 2020 г.

15. Източници на информация:

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg , на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.

 
Втора стъпка: изтеглете въпросника
Трета стъпка: попълнете Въпросника и ни го изпратете заедно с посочените вътре документи на chris@biforum.org
Не се колебайте да се доверите на експертите от Български икономически форум - ние имаме над 15г. успешен опит в работата с програми и проекти.
 
Цени:
- за консултация - БЕЗПЛАТНО
- за изготвяне и подаване на документацията: 500 лв. без ДДС
- за управление и отчитане на проекта: 5% от сумата на помощта (без ДДС), платима на 2 равни части.

 
За повече информация и въпроси:
Български икономически форум
г-жа Кристина Златанова
е-mail: chris@biforum.org
bottom of page