top of page
White_on_Black_BG.png

За всички фирми!
(за микро, малки, средни и големи)

Кандидатствайте за
БЕЗВЪЗМЕЗДНО финансиране за
адаптирана работна среда

в размер до 100% от стойността на проекта

Срок за кандидатстване: до 31 декември 2023 г.

Екипът на Български икономически форум ще ви помогне:

  • с безплатен анализ за това дали сте допустими за тази помощ

  • подготовка и подаване на проекта с цялата необходима документация

  • управление и отчитане на проекта

Какво следва да направите?

Стъпки:

Първа стъпка: запознайте се с най-общата информация за процедурата

Втора стъпка: изтеглете въпросника

Трета стъпка: попълнете и ни изпратете въпросника

Четвърта стъпка: след първоначална оценка, нашият екип ще се свърже с вас за обсъждане и подготовка на проекта

White_on_Black_BG.png
Home

Първа стъпка: Какво трябва да знаете?

1. Процедура чрез подбор на проекти BG05SFPR002-1.004

„Адаптирана работна среда“

 

2. Общ наличен бюджет на процедурата:                      100 млн.лв. 

3. Минимален размер на помощта за един проект:      50 000 лв.

4. Максимален размер на помощта за един проект:     391 166 лв.

 

5. Процент на финансиране:

  • 100% от стойността на проекта - за микро, малки и средни предприятия

  • 80% от стойността на проекта - за големи предприятия

​​

6. Режим на финансиране: „Минимална помощ“ (de minimis)

7. Максимален срок за изпълнение:  18 месеца 

8. Допустими дейности:

Дейност 1: Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд, изготвяне на „зелени“ карти за организация на работните процеси.

Тази дейност е задължителна – БИФ може да разработи тези документи.

Дейност 2: Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ – психологическа подкрепа.

Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло - това могат да бъдат нови по вид ЛПС и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или ЛПС и/или специално работно облекло, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо.

Дейност 4: Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване на условията на труд.

Дейност 5: Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

9. Допустими разходи:

9.1. Разходи за услуги

Разходи за осъществяване на Дейност 1

Допустими са разходи за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията; за изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места и обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд.

Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв., на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000 лв. общо за цялата дейност.

Разходи за осъществяване на Дейност 2

Допустими са разходи за осигуряване на превенция и профилактика на “бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“- психологическа подкрепа.

Максимален допустим размер на разходите за дейността – до 200 лв. на участващо в дейността лице от целевата група, но не повече от 20 000 лв. общо за цялата дейност.

За изпълнението на дейност 1 и дейност 2 са допустими разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка, по реда на ЗЗД.
В случай че кандидатите разполагат със служители с необходимата квалификация да изпълняват сами Дейност 1 и/или Дейност 2, не е допустимо да залагат разходи за БФП за изпълнение на тези дейности.

9.2. Разходи за материали – Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло, необходими за осъществяване на Дейност 3 „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло“.

Това могат да бъдат нови по вид ЛПС и/или специално работно облекло, които досега не са използвани в предприятието, или ЛПС и/или специално работно облекло, които осигуряват по-висока защита от тези, които се използват текущо.

Задължително трябва да се надградят минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда.

Недопустимо е закупуването на резервни бройки, както и закупуването на работни облекла, съгласно Наредбата за безплатно работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г., обн. ДВ. бр. 9 от 28 януари 2011 г.

 

9.3. Разходи за материални активи – закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд; обзавеждане и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията.

Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.

Недопустимо е замяната на едно производствено (работно) оборудване с друго, дори, в случай че новото осигурява по-безопасни или здравословни условия за работещите лица, тъй като се счита за оборудване, необходимо за основната дейност на предприятието.

Недопустимо е закупуването на оборудване като например: работен или служебен/пътнически асансьор, мотокари, електрокари, газкари, хаспели и други подемни машини и съоръжения, скеле, повдигаща платформа/вишка, като същите не се считат за колективни предпазни средства, а за такива от основната дейност на предприятието.

– Разходи за обзавеждане и оборудване, необходимо за осъществяването на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

Допустимо е да се закупи оборудване, необходимо за обзавеждане на помещения/места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията, както и за прилежащите им санитарно-хигиенни помещения (бани, тоалетни и помещения за преобличане).

Недопустимо е замяната на съществуващи части от оборудване в помещенията за отдих, хранене и спорт с нови от същия вид оборудване (напр. подмяна на маси, столове, печки и др. кухненско обзавеждане и оборудване, подмяна на спортни уреди и др.). 

9.4. Разходи за СМР основен или текущ ремонт – до 15% от преките разходи по проекта

Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд, необходими за осъществяване на Дейност 4 „Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд“.

Разходи за СМР на помещенията, свързани с изпълнението на Дейност 5 „Осигуряване на социални придобивки за работещите вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.“

Недопустими са разходи за проектиране, авторски контрол, инвеститорски контрол, независим строителен надзор, както и такси за разрешение за строеж и/или разрешение за ползване, въвеждане в експлоатация.

 

9.5. Непреки разходи – 10% от преките разходи по проекта

 

10. Начин на подаване на проектното предложение:
  • Извършва се изцяло електронно чрез системата ИСУН 

  • Проектите се подават единствено посредством валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден на името на лице с право да представлява кандидата (напр. управителя) или на упълномощено лице.

Забележка: Екипът на Български икономически форум ще ви помогне за разясняване на всичко, което е описано по-горе.

Step 1
Empty Factory

Втора стъпка: 

Изтеглете въпросника

Трета стъпка: 

Попълнете и изпратете въпросника на 

chris@biforum.org

Не се колебайте да се доверите на експертите от Български икономически форум - ние имаме над 16 години успешен опит в работата с програми и проекти.

За повече информация и въпроси:

Български икономически форум

г-жа Кристина Златанова

е-mail: chris@biforum.org

тел: 02 951 6810

Step 2
Step 4
bottom of page