top of page

Готови за бизнес-старт

Готови за бизнес-старт
(BG05M9OP001-1.023 –0029)

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“


Период: 15.08.2018 – 15.12.2019


Бюджет: 85 953,56 евро (168 110,56 лв.)


Описание: Основната цел на проекта е да подобри подготовката и знанията за планиране, стартиране и управление на собствен бизнес в целевата група (110 лица), състояща се от заети, безработни и неактивни лица, желаещи да започнат собствен бизнес.


Роля на БИФ: Водеща организация

bottom of page