top of page

ИКТ в полза на стартиращи предприемачи

ИКТ в полза на стартиращи предприемачи
(BG05M9OP001-4.001-0013- C01)

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“


Период: 3.10.2017 – 31.12.2018 


Бюджет: 121 431,44 Евро (237 499,25 лв.)


Описание: Основната цел на проекта е чрез транснационално сътрудничество да улесни трансфера на социални иновации, които насърчават самостоятелната заетост и предприемачеството в България. В резултат на проекта БИФ ще пренесе три иновативни практики, насърчаващи самостоятелната заетост и предприемачеството в България. Тези практики се фокусират върху използването на интернет и социалните мрежи, видео курс и нов подход, използващ ИКТ за насърчаване и обучение по предприемачество.


Участващи страни: България и Италия


Роля на БИФ: Водеща организация

bottom of page