top of page

ISTER

Свързване на историческите римски пътища в Дунавския регион (DTP3-732-2.2)

Програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“


Период: 01.07.2020 – 30.12.2022 (30 месеца)


Бюджет: 2 067 958,95 Евро


Описание: ISTER се фокусира върху преоткриването и съживяването на древната римска пътна мрежа в Дунавския регион като ключов двигател за насърчаване на териториалното развитие, основано на устойчиво използване на културното и природно наследство (по-специално римските маршрути). Проектът ISTER представя римската мрежа от пътища и селища като катализатор за туристическо развитие и възможност за териториална конкурентоспособност и устойчив растеж на регионите, пресичащи река Дунав.


Участници: 16 организации от 8 държави – България, Румъния, Унгария, Словения, Австрия, Германия, Сърбия, Босна и Херцеговина.


Роля на БИФ: Партньор


Website: 

https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ister


bottom of page