top of page

SmartRural

Интелигентно предприемачество в селските райони (BMP1/1.1/2612/2017)

Програма: Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020


Период: 01.12.2017 – 31.05.2021


Бюджет: 746 428,45 евро


Описание: Основната цел на проекта е транснационално сътрудничество за подпомагане на предприемачеството в селските райони на балканските страни чрез модела SmartRural, който се основава на иновации, устойчив икономически растеж и повишаване на благосъстоянието. По време на проекта на предприемачите е оказана техническа, финансова и консултантска подкрепа. Успоредно с това, публичните органи в селските райони получават техническа помощ, свързана с тяхната управленска и административна дейност и процедури, за прилагане на благоприятна бизнес политика, основана на принципите на интелигентната специализация.


Участници: 7 организации от 4 държави – България, Гърция, Кипър, Северна Македония.


Роля на БИФ: Партньор


Website: http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/30/

bottom of page