top of page

SpinIT

NONA_logo_edited.jpg

Проект SpinIT - Ускоряване на интелигентната специализация и насърчаване на спинофите в информационните технологии в Дунавския регион (DRP0200277)

Финансираща програма: Програма Интеррег „Дунавски регион“ 2021-2027 г.

 

Период на изпълнение: 01.01.2024 – 30.06.2026 (30 месеца)

 

Общ бюджет: 2 438 299,99 ЕВРО

 

Описание на проекта:

Проектът SpinIT е амбициозна инициатива, целяща да се справи със значителните териториални различия в Дунавския регион. Неговият фокус е върху повишаване на капацитета за иновации, знания и технологично развитие и преодоляване на изолацията на екосистемите, особено в Източна и Югоизточна Европа. Основните цели на проекта са да свърже по-слабо развитите иновационни центрове с по-напредналите, да формира сплотена мрежа от заинтересовани страни в различни сектори и да насърчи създаването на благоприятна среда за сътрудничество, обмен на знания и технологичен напредък.

 

SpinIT се фокусира върху ниши като ИТ, Индустрия 4.0 и междусекторното сътрудничество, с особен акцент върху ангажирането на по-слабо развитите географски райони, където чрез транснационално сътрудничество и разнообразие се стреми максимално да увеличи тяхното въздействие. Проектът допринася за цифровизацията, интелигентната специализация и устойчивото развитие на целия Дунавски регион, използвайки силните страни и възможности на участващите държави и региони.

 

SpinIT е насочен към иновационни посредници, стартъпи, малки и средни предприятия, академични институции и изследователи, политици и представители на публичния сектор.

 

Партньори: 16 организации от 9 страни – Босна и Херцеговина, Чехия, Хърватска, Унгария, Черна гора, Румъния, Сърбия, България, Австрия и Словения.

 

Роля на БИФ: Партньорска организация


Новини от проекта

bottom of page