top of page
За всички малки фирми с оборот
над 500 000 лв. (за 2019г.)
Ние ще ви помогнем
да получите 50 000 лв.
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Процедура: 
BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
 

Кратки разяснения:

 

Размерът на безвъзмездната финансовата помощ (БФП) за проект е до 50 000 лв.

 

Бюджет на схемата: 78 233 200 лв. Това означава, че ще бъдат финансирани към 1500 -1600 фирми, които отговарят на условията и наберат най-много точки с подготвен проект.

 

Процент на финансиране: 100 % - това е напълно безвъзмездна помощ.

Максимален срок за изпълнение: 3 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Кандидатстване: Извършва се изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020.

Допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които трябва:

 • Да са малко предприятие съгласно Закона за МСП (с между 10-49 човека персонал и/или между 3.9 – 97.5 млн. лв. оборот/3.9 – 84 млн. лв. стойност на активите);

 • Да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

 • Да имат оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ  500 000 лв.;

 • Да имат средноаритметичен спад в оборота с минимум 20% за поне три (може и непоследователни месеци) от месеците в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване, спрямо оборота за същите месеци от 2019 г..

Недопустимост: ​като недопустими попадат редица икономически дейности, които ще ви разясним в рамките на безплатната консултация.

Допустими дейности по проекта:

Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от COVID-19 епидемията - т.е. има голяма гъвкавост.

Допустими разходи:

Разходи, необходими за покриване на текущите оперативни разходи:

 1. Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;

 2. Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

 3. Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

ВАЖНО: Разходите трябва да бъдат извършени след 1 февруари 2020 г. до крайната дата на изпълнение на проекта.

Начин на подаване на проектите:

Проектите се подават през системата ИСУН 2020 единствено посредством валиден Квалифициран електронен подпис, издаден на името на лице с право да представлява кандидата (напр. управителя) или с упълномощено лице. В това отношение нашата организация разполага с дългогодишен опит и ще ви окажем пълно съдействие.

Оценяване:

Проектните предложения ще се оценяват от Управляващия орган по точкова система и по време на подаване. Максималните точки са 30. Има три компонента по 10 точки, които съставят крайната оценка. Можем да ви разясним компонентите и да ви дадем прогнозна оценка по време на консултацията.​

Начин на изплащане на помощта:

Изплащането на безвъзмездната помощ се извършва след приключване на проекта и одобрение от страна на управляващия орган.>

Ние поемаме цялата работа
за подготовка, кандидатстване
и управление на проекта
за да получите успешно 
50 000 лв.
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
 

Услуги, предоставяни от Български икономически форум

 

​БЕЗПЛАТНО:

 • Оценка на допустимостта

 • Оценка за потенциалните точки, които може да получи проекта ви.

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ:

 • Изготвяне на цялостното проектно предложение и съдействие при електронното му подаване в онлайн платформата ИСУН 2020

 • Подготовка на документацията по сключване на договора с Управляващия орган

 • Управление, техническо и финансово отчитане на проекта

Не се колебайте да се свържете с Български икономически форум.

Ние имаме над 15 г. успешен опит

в работата с европейски програми и проекти.

 

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Моля попълнете и изпратете формата по-долу.

Ние ще се свържем с Вас в рамките на 1 работен ден.

След безплатната консултация, ще получите оферта за нашите платени услуги.

Форма за безплатна консултация

За повече информация и въпроси:

Български икономически форум

г-жа Кристина Златанова

Тел. 0888 905712

е-mail: chris@biforum.org

bottom of page