top of page

Трансфер на иновативни техники за малкия бизнес

Трансфер на иновативни техники за развитието и управлението на човешките ресурси в малкия бизнес
(BG051РО001-7.0.01-0102-C0001)

Програма: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“


Период: април 2012 – април 2013


Бюджет: 95 595 евро


Описание: Общата цел на настоящия проект е да изгради платформа, която да позволи на партньорите и целевата група по проекта да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в областите на заетостта и доброто управление на проекти и програми.


Участващи страни: България и Италия


Ролята на БИФ: Водеща организация

bottom of page