top of page

CoLeadTourism

Сътрудничество за лидерство в туризма
(2015-1-MT01-KA202-003744)

Програма: Еразъм +


Период: 16.11.2015 – 30.10.2017


Бюджет: EUR 148 113


Описание: Целта на проекта е да се разработят и тества обучения и инструменти за изграждане на капацитет, чрез които да се обучи екип от професионалисти и обучители с подходящи умения и опит, които могат пряко да подпомагат дестинациите и предприятията в подкрепа на техните стратегии, планове и действия за устойчив растеж на туризма. Специфичните цели са да се създадат иновативни практики за обучение в областта на устойчивия туризъм, основани на PM4SD, които ще бъдат включени в европейската система за професионално образование и обучение; да се изгради капацитет в участващите региони; да се подобрят възможностите за обучение и заетост (по-добре квалифицирана работна сила, повишено качество на услугите, по-добри туристически преживявания); да се подобрят знанията, уменията и способностите на европейската работна сила като фактор за иновации, производителност и конкурентоспособност; да се трансферират, разработят и внедрят иновативни практики, основани на знания в областта на туризма, в нови и иновативни материали и методи за професионално преподаване и обучение.


Участващи страни: България, Великобритания и Малта


Роля на БИФ: Партньор

bottom of page