top of page

GYMNASIUM V

GYMNASIUM V
(Gr. Agreement C5-325444)

Програма: ЕРАЗЪМ за млади предприемачи


Период: 01.02.2013 - 01.02.2015


Бюджет: 206 294,99 евро


Описание: Основните цели на проекта GYMNASIUM V са: да подпомогне стартиращите предприемачи, като им предостави конкретна и висококачествена информация; да подобри достъпа до пазара и международното бизнес сътрудничество; да се превърне в отправна точка за други организации, участващи в програмата Еразъм за млади предприемачи; да даде конкретна възможност на предприемачите, желаещи да се интернационализират; да продължи и доразвие опита, натрупан от миналите издания  на проекта; да продължи с успешната нишка на опита на GYMNASIUM, включвайки организации като университети, общини, научни и изследователски центрове, инкубатори, занаятчийски асоциации и др.; да подпомогне женското предприемачество; да подобри междукултурното обучение чрез намаляване на различията, дължащи се на географски и езикови бариери сред предприемачите в ЕС.


Участващи страни: Белгия, България, Дания, Италия и Унгария


Роля на БИФ: Партньор

bottom of page