top of page

InvestNorthWest

Укрепване на капацитета на местните власти в Северозападния регион на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административно обслужване

Програма: Финансов механизъм на ЕИП

 

Период: 1.07.2009 – 30.04.2011

 

Бюджет: 485 800 евро

 

Описание: Основната цел на проекта е повишаване нивото на чуждестранните инвестиции и подобряване на бизнес средата в Северозападния регион на България. Във фокуса е поставено обучението на местната администрация за привличане на чуждестранни инвестиции със специален акцент върху иновациите. Проектът цели и предоставяне на институционална подкрепа на инвеститорите (с акцент върху изграждането на връзки с местни МСП и клъстери) и използване на ИТ инструменти за по-добро предоставяне на услуги.

 

Участващи страни: България и Норвегия

 

Ролята на БИФ: Водеща организация

bottom of page