Онлайн обучение

Тема:
Предприемачество в селските райони
Предствяне на модела Smart Rural

 

22.10.2020г. (четвъртък), 10:30 ч.

лектори:
Георги Табаков, Маргарита Стипцова, Евгений Иванов
Програма
Модул 1

10:30 - 12:30
Развитие на бизнеса в селските райони
 
10:30 - 10:45 ___________
Въвеждане във формата на обучението и запознаване с участниците
Георги Табаков, Председател на Български икономически Форум
10:45 - 11:45 ___________
Селските райони в ЕС
- Влияние на глобализацията върху МСП в селските райони в Европа;
- Съвременни политики на ЕС и в България за развитие на селските райони (Обща селскостопанска политика и политики за развитие на конкуренцията);
Маргарита Стипцова, консултант по европейски проекти
11:45 - 12:45 ___________
Какво е да си предприемач на село в България?
- Особености на предприемачество в българските села;
- Новите технологи и иновациите - как да се възползваме за развитие на бизнеса на село?
- Новите бизнес модели. Пример с разработване на канава на бизнес модел.
Евгений Иванов, бизнес консултант
12:45 - 13:15 ___________
Предствяне на проект Smart Rural
- С какво може да допринесе проектът за развитието на предприемачеството в българските села?
Георги Табаков, Председател на Български икономически форум
Обедна пауза

13:15 - 14:30
Модул 2

14:30 - 16:00
Как да използваме модела Smart Rural, за да станем конкурентоспособни? 
 
14:30 - 15:00 ___________
Основни инструменти на модела Smart Rural
Георги Табаков, Председател на Български икономически Форум
15:00 - 15:30 ___________
Приложение на модела Smart Rural
- Как да използаваме модела?
- Примери
Евгений Иванов, бизнес консултант
15:30 - 16:00 ___________
Дискусия
Модератор - Георги Табаков, Председател на Български икономически форум