top of page
Car Factory

Изследване на нагласите на участници в предприемачески обучения към необходимостта от въвеждане на зелени умения и мислене в съществуващите модели на ПОО за предприемачество

 

 

10.10.2022 г.

За изследването

Изследването е проведено сред участници в предприемачески обучения, провеждани от Сдружение „Български икономически форум“, чрез хартиена анонимна анкета. Обемът на извадката е 150 души на възраст 18+. Периодът на провеждане на изследването е между 2021 и 2022 г.

Car Factory
White_on_Black_BG.png
Home

ОСНОВНИ ИЗВОДИ И НАБЛЮДЕНИЯ:

Близо 68% е делът на респондентите, според които малките бизнеси не могат да са устойчиви и печеливши, ако не се трансформират в съответствие с изкискванията на зелената сделка и не започнат да функционират екологосъобразно

Car Factory

Само 19% споделят, че знаят какви са възможностите за включване на МСП във финансовите механизми за зелена трансформация. Следва да имаме предвид, че този дял е повлиян най-вероятно и от значителния брой на новостартиращи предприемачи, които нямат достатъчен опит и които тепърва предстои да се запознават с възможностите за финансиране и съфинансиране за техния бизнес. Отговорът на останалите 81% е отрицателен.

Запитани в какъв срок внедряването на иновативни зелени технологии в производствените процеси ще доведе до конкурентоспособност на сектора, в който оперира компанията им, едва 16% споделят, че според тях това би могло да се случи още през първите 5 години.

Най-голям е делът на респондентите (53%), които декларират, че подобно оптимизиране на производствените процеси едва ли би имало положителен икономически ефект в краткосрочен и средносрочен план и са посочили възможно най-отдалечения във времето период.

Нещо повече, при ограничаване на периода до първите 5 години, 76% от респондентите са категорични, че внедряването на иновативни зелени технологии в производствените процеси няма да доведе до повишаване на конкурентоспособността на тяхната компания в съответния сектор.

Fig_04.jpg
Car Factory
Car Factory

Над половината от анкетираните (67%) декларират, че планират да въведат критерии за зелено мислене в системата си за подбор на персонала. С нарастването на възрастта на участниците, ясно личи и нарастването на делът сред тези, които не смятат подобни критерии за съществени.

По-голямата част от анкетираните (89%) се солидаризират с мнението, че съществуващите програми за ПОО не включват развитие на умения за зелено мислене както на управленско, така и на изпълнително ниво. Останалите (11%) са на противоположното мнение.

ИЗВОДИ:

  1. Резултатите от анкетата идентифицират сериозна липса на разбиране, знания и умения в областта на зелената икономика.

  2. Образованието и повишаването на осведомеността е ключов елемент в развитието на проекологичното поведение на предприемачите.

  3. На лице е необходимост от въвеждане на зелените умения и мислене в съществуващите модели за предприемачество.

  4. От решаващо значение за осъществяването на зеления преход в Европа е изграждането на капацитета за предоставяне на качествено ПОО и насърчаването на проекологично поведение.

  5. Едно привлекателно предприемаческо ПОО трябва да комбинира основните умения, които са от съществено значение за бизнес практиките, с хоризонтални „зелени“ компетентности.

 

Car Factory
bottom of page