top of page
Car Factory

! За микро, малки и средни фирми !
Кандидатствайте за
БЕЗВЪЗМЕЗДНО финансиране за
ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

на вашето производство
в размер до 50% от стойността на проекта

Срок за кандидатстване: до 21 септември 2022 г.

Екипът на Български икономически форум ще ви помогне:

 • с безплатен анализ за това дали сте допустими за тази помощ

 • оценка на шанса ви за успешно кандидатстване

 • подготовка и подаване на проекта с цялата необходима документация

 • управление и отчитане на проекта

Какво следва да направите?

Стъпки:

Първа стъпка: запознайте се с най-общата информация за процедурата

Втора стъпка: изтеглете въпросника

Трета стъпка: попълнете и ни изпратете въпросника

Четвърта стъпка: след първоначална оценка, нашият екип ще се свърже с вас за обсъждане и подготовка на проекта

Car Factory
White_on_Black_BG.png
Home

Първа стъпка: Какво трябва да знаете?

 

1. Национален план за възстановяване и устойчивост

Програма за икономическа трансформация

Цел: Да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига на МСП.

2. Процедура за финансиране

BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“

 

3. Бюджет на схемата:   260 млн. лв. 

4. Максимален размер на безвъзмездното финансиране за 1 проект за:

 • микро предприятие: до 180 000 лв.

 • малко предприятие: до 350 000 лв.

 • средно предприятие: до 700 000 лв.

5.  Минимален размер на безвъзмездното финансиране за 1 проект

     35 000 лв.

6. Режим на финансиране:  В зависимост от нуждите си и спецификата на съответното проектно предложение, кандидатите трябва да изберат само ЕДИН от приложимите режими на държавна/минимална помощ:

1)  „Регионална инвестиционна помощ“

или

2)  „Минимална помощ“ (de minimis)

ВАЖНО: Комбинирането на двата режима на помощ в рамките на едно предложение за изпълнение на инвестиция е недопустимо.

7. Максимален срок за изпълнение:  12 месеца 

8. Допустими разходи:

1)    Разходи за закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи

2)  Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:

2.1)   Разходи за придобиване на специализиран софтуер

2.2)   Разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи

 

ВАЖНО:

 • Разходите по т. 2.2) не трябва да надвишават общо 50 000 лв.

 • Заложените разходи за ДМА следва да съответстват на пазарните цени на база на индикативни оферти, като е допустимо увеличение до 15%  от стойността на представената оферта

 • Недопустими са разходи за закупуване на дълготрайни активи втора употреба, закупуване на земя и сгради, закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения.

9. Допустими кандидати:

 • Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите

 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

 • Микро, малки или средни предприятия според закона за МСП

 • Да са реализирали приходи от продажби общо за 2019г., 2020г. и 2021г., в зависимост от вида на предприятието, както следва:

  • Микро предприятие ≥ 210 000 лв.

  • Малко предприятие ≥ 750 000 лв.

  • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лв.

 • Реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г. в зависимост от вида на предприятието, както следва:

  • Микро предприятие ≥ 52 000 лв.

  • Малко предприятие ≥ 187 000 лв.

  • Средно предприятие ≥ 750 000 лв.

 • Извършват основната си икономическа дейност в един от следните национални или регионални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021 – 2027г.:

Национални приоритетни  сектори:

 • а

  • Средно към високотехнологични производства:
   - C20 Производство на химични продукти
   - C27 Производство на електрически произведения
   - C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
   - C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
   - C30 Производство на превозни средства, без автомобили

  • Други производства:
   - Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
   - Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

  • Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
   - J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
   - J60 Радио- и телевизионна дейност
   - J61 Далекосъобщения
   - J62 Дейности в областта на информационните технологии
   - J63 Информационни услуги
   - M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
   - M72 Научно-изследователска и развойна дейност

  • Високотехнологични производства:
   - C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
   - C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

    

Регионалните приоритетни сектори:

- C10 Производство на хранителни продукти

- C11 Производство на напитки

- C13 Производство на тъкани

- C14 Производство на облекло

- C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм

- C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене

- C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

- C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

- C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

- C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси

- C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

- C24 Производство на основни метали

- C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване

- C31 Производство на мебели

- C32 Производство, некласифицирано другаде

- C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

- J58 Издателска дейност

Забележка: Екипът на Български икономически форум ще ви помогне за разясняване на тези изисквания

10. Кой не е допустим? Важно!

 • Микропредприятия, които имат седалище или клон в община  от селските райони и са заявили дейности за подпомагане в селски район

 • Предприятия, извършващи основната си икономическа дейност или кандидатстващи за финансиране на дейности, които съгласно КИД 2008 попадат в Сектор С: КИД 10 „Производство на хранителни продукти” (кодове 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.81, 10.83, 10.84, 10.91) и код 11 „Производство на напитки” (кодове 11.02, 11.03 и 11.06)

 • Предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на горски продукти. С оглед на това ограничение и във връзка с раздел С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

 • Микропредприятия, осъществяващи инвестиции в преработката и/или маркетинга на селскостопански продукти в неселскостопански продукти в селски райони или с производството на памук в селски райони

 • Малки и средни предприятия, осъществяващи инвестиции, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции  се осъществяват на територията на селските райони.

 • Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност

 • Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към държавата или към общината повече от 1 % от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.

Забележка: Екипът на Български икономически форум ще ви помогне за разясняване на тези изисквания

11. Начин на подаване на проектното предложение:
 • Извършва се изцяло електронно чрез системата ИСУН 

 • Проектите се подават единствено посредством валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден на името на лице с право да представлява кандидата (напр. управителя) или на упълномощено лице.

Step 1
Empty Factory

Втора стъпка: 

Изтеглете въпросника

Трета стъпка: 

Попълнете и изпратете въпросника на 

chris@biforum.org

Не се колебайте да се доверите на експертите от Български икономически форум - ние имаме над 15 години успешен опит в работата с програми и проекти.

За повече информация и въпроси:

Български икономически форум

г-жа Кристина Златанова

е-mail: chris@biforum.org

тел: 02 951 6810

Step 2
Step 4
bottom of page